Všeobecné obchodní podmínky dárkového poukazu

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

1. Společnost Life system,s.r.o.., se sídlem Zátiší 3426, Frýdek-Místek , IČ 28598075 (dále jen „LS“) poskytuje
v místě svého sídla služby, blíže uvedené na jejích internetových stránkách www.asian-zen.cz (zejména
wellness služby, masážní služby, atd.). Tyto služby umožňuje čerpat i osobám, které jsou držiteli dárkových poukazů.
2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodeje dárkových poukazů LS upravují objednávání a vystavování dárkových
poukazů, platbu dárkových poukazů, čerpání služeb uvedených v dárkových poukazech, platnost dárkových poukazů,
změny a vrácení dárkových poukazů. Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodeje dárkových poukazů LS jsou vystaveny v elektronické podobě na internetových stránkách www.asian-zen.cz, kde je i možné provést objednávku dárkového poukazu.

II.OBJEDNÁVÁNÍ A VYSTAVOVÁNÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

1. LS vystaví dárkový poukaz:

a)pokud objednatel dárkového poukazu pravdivě a úplně vyplní objednávku dárkového poukazu a ve lhůtě určené LS provede platbu za dárkový poukaz.

b)LS vystaví poukaz i na počkání na provozovně Asian zen, Adresa: Pavlíkova 277, Frýdek-Místek 738 01

2. LS jsou oprávněny odmítnout objednávku dárkového poukazu, která:
a) nesplňuje požadavky nutné k objednání požadovaných služeb, nebo
b) obsahuje neúplné, nesprávné nebo rozporuplné údaje o objednateli dárkového poukazu.
3. LS jsou dále oprávněny odmítnout objednávku dárkového poukazu zaslanou takovým objednatelem, který buď
opakovaně zasílá objednávky s neúplnými, nesprávnými nebo rozporuplnými údaji o své osobě či o osobě, která bude čerpat služby z dárkového poukazu, nebo zasílá objednávky, na jejichž základě dárkový poukaz úmyslně neobjedná.
4.. Pokud je objednatelem dárkového poukazu právnická osoba, je povinna pověřit kontaktní osobu, která bude s LS jednat ve všech věcech souvisejících s objednáním, úhradou a čerpáním dárkových poukazů, a která bude i jednat i s osobami, které budou čerpat služby z dárkových poukazů; zejména je seznámí se službami poskytovanými LS a s podmínkami a informacemi souvisejícími s čerpáním služeb uvedených v dárkových poukazech.

5. Pro objednatele dárkových poukazů jsou závazné informace, údaje a pokyny uvedené v:
a) těchto všeobecných obchodních podmínkách prodeje dárkových poukazů LS
b) potvrzení o přijetí objednávky dárkového poukazu, které od LS obdrží emailem společně s podklady k provedení platby za dárkový poukaz.
Objednatel dárkového poukazu je povinen potvrzení o přijetí objednávky dárkového poukazu bezodkladně po jeho doručení zkontrolovat a případné nesrovnalosti v něm uvedené oznámit. Pokud tak objednatel dárkového poukazu neučiní, nebudou takové nesrovnalosti při příjezdu osoby, která bude čerpat služby uvedené v dárkovém poukazu, zohledněny.
6. Dárkový poukaz je zaslán na e-mailem nebo jej můžete vyzvednout na provozovně Asian zen, Pavlíkova 277 Frýdek-Místek, 73801

III. PLATBA DÁRKOVÝCH POUKAZŮ


Platbu za dárkový poukaz je objednatel dárkového poukazu povinen v plném rozsahu provést vždy předem před zahájením čerpání služeb uvedených v dárkovém poukazu, a to buď převodem na číslo účtu LS dle údajů k platbě nebo v hotovosti na recepci LS - Asian ZEN. Nebude-li platba za dárkový poukaz provedena, je oprávněn odepřít poskytnutí služeb uvedených v dárkovém poukazu.

IV. ČERPÁNÍ SLUŽEB UVEDENÝCH V DÁRKOVÝCH POUKAZECH

A PLATNOST DÁRKOVÝCH POUKAZŮ
1. V případě, že je dárkový poukaz vystaven na konkrétní peněžitou hodnotu, může držitel dárkového poukazu čerpat služby průběžně, přičemž o každém čerpání je proveden zápis na zadní straně dárkového poukazu s podpisem odpovědného pracovníka LS.
2. Pokud je dárkový poukaz vystaven na konkrétní službu či balíček služeb, je možné také čerpat služby postupně, přičemž o každém čerpání je proveden zápis na zadní straně dárkového poukazu s podpisem odpovědného pracovníka LS.
3. Dárkový poukaz je platný v případě, že je zcela uhrazen, opatřen číslem, datem platnosti, předmětem čerpání.

B ČERPÁNÍ DÁRKOVÝCHO POUKAZŮ

1.Čerpání služeb dle dárkového poukazu je nutno objednat v dostatečném časovém předstihu, tj. u pobytu alespoň
kalendářních 15 dnů předem, u lázeňských služeb (masáže, peelingy či wellness služby) alespoň 30 kalendářních
dnů předem telefonicky nebo emailem. Při objednávce je třeba VŽDY nahlásit číslo dárkového poukazu. Pokud tak neučiníte do 24 hod po vyzvání, stává se vaše rezervace neplatnout a máte nárok se objednat na jiný termín.
2. Služby uvedené v dárkovém poukazu je možno čerpat pouze v době platnosti dárkového poukazu. Po uplynutí doby platnosti dárkovém poukazu nelze nevyčerpanou částku ani její část zpětně proplatit či nahradit jinými službami. Pokud se klient na rezervovaný termín služby bez omluvy nedostaví, hodnota objednané služby propadá bez náhrady.
3. Nebude-li v době platnosti dárkového poukazu možno čerpat služby v něm uvedené z důvodu plných kapacit LS, bude držiteli dárkového poukazu umožněno čerpání služeb uvedených v dárkovém poukazu i po uplynutí jeho platnosti a to v nejbližším volném termínu volných kapacit LS (zde je nutná včasná telefonická rezervace na recepci LS).
4. Dárkový poukaz je vždy nutné před čerpáním služby předložit na recepci LS.


V. ZMĚNY SLUŽEB UVEDENÝCH NA DÁRKOVÉM POUKAZU

1. Převyšuje-li cena vybraných služeb hodnotu dárkového poukazu, lze ji doplatit v hotovosti.
2. Hodnotu dárkového poukazu nelze směnit za hotovost.
3. Služby uvedené v dárkovém poukazu je možné měnit za jiné služby v rámci nabídky služeb LS., dle zdravotního stavu.

4. Při případném poškození nebo ztrátě dárkového poukazu nelze vystavit jeho duplikát.

VI. VRÁCENÍ DÁRKOVÉHO POUKAZU

Dárkový poukaznení možno bezúplatně vrátit do čtrnácti dnů ode dne provedení platby za poukaz, přičemž objednateli bude vrácena částka zaplacená za dárkový poukaz. Po době delší než čtrnáct dnů od provedení platby za dárkový poukaz není poukaz již možné vrátit.

Poukaz je přenosný, v případě nemožnosti vyčerpat dárkový poukaz v termínu platnosti je možné předat poukaz třetí osobě, která může využít služby uvedené na poukazu či zvolit jiný (náhradní) termínu čerpání služeb uvedených na poukazu, avšak vždy v rámci délky platnosti dárkového poukazu.