Obchodní podmínky

Life System, s. r. o.

Zátiší 3426

Frýdek-Místek 738 01

IČ: 28598075

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod. sp. zn. 33866 C

 • 1. Základní ustanovení
 • 2. Vymezení pojmů
 • 3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
 • 4. Dodání zboží
 • 5. Platební podmínky
 • 6. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího v pozici spotřebitele
 • 7. Odstoupení ze smlouvy ze strany prodávajícího
 • 8. Práva z vadného plnění a záruka
 • 9. Ochrana osobních údajů
 • 10. Řešení sporů
 • 11. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup online poukazů a vymezují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel obchodu, dodavatel služeb) a kupujícího (zákazník v postavení spotřebitele). Provozovatelem internetového obchodu je Life-system, s. r.o., Zátiší 3426, Frýdek-Místek 738 01. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.

Zákazníkem internetového obchodu je kupující. S ohledem na zákon o ochraně spotřebitele a související právní předpisy se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který je podnikatelem.

Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující – podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání v souladu s § 420 Občanského zákoníku. Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě s výjimkou ustanovení § 2160, které se výslovně uplatní pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem. Dále se pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem nepoužijí ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (Díl 4 občanského zákoníku), zejména potom ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku). Pokud kupující jedná v rámci uzavření smlouvy v pozici podnikatele, je povinen uvést již ve své objednávce své identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ).

Kupní smlouva –Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu (e-mailem, telefonicky, prostřednictvím webového rozhraní), ani odesláním automaticky zaslané informace prodávajícího o přijetí objednávky kupujícímu. K uzavření kupní smlouvy dojde teprve okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, které jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit pouze po dohodě obou smluvních stran, a to výlučně formou písemných oboustranně podepsaných dodatků.

Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek dodat zboží kupujícímu a kupující je povinen zboží převzít a uhradit kupní cenu zboží, včetně sjednaných nákladů na dopravu, balné apod. Dodané zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplné úhrady kupní ceny. Nebezpečí škody na věci (zboží) přechází v plném rozsahu na kupujícího ke dni převzetí zboží. Kupující je povinen zboží odpovídajícím způsobem označit jako vlastnictví prodávajícího. Eventuální náklady prodávajícího spojené s uplatněním výhrady vlastnictví (včetně případných nákladů na právní služby a soudní výlohy) jdou k tíži kupujícího. Kupující nese po celou dobu trvání výhrady vlastnictví riziko vzniku škody, riziko odcizení, náklady spojené se skladováním, pojištěním, riziko škody způsobené třetím osobám a jakékoliv jiné související náklady a rizika. Kupující je povinen po dobu platnosti výhrady vlastnického práva pojistit dodané zboží proti všem rizikům. Kupující je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu všechny škody na dodaném zboží, jakož i všechna exekuční opatření vůči tomuto zboží podléhajícímu výhradě vlastnického práva a zaslat prodávajícímu kopie přípisů týkajících se exekučního řízení, kterým může být zboží ohroženo. Kromě toho je kupující povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby zboží nebylo zahrnuto do majetku kupujícího a nepodléhalo tak exekuci. V

případě zahájení insolvenčního řízení na majetek kupujícího je kupující povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu a zároveň učinit veškerá opatření, jakož i poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost, aby zboží, na nějž se výhrada vlastnictví vztahuje, nebylo zahrnuto do majetkové podstaty kupujícího. Kupující v případě, že je v prodlení s úhradou svých závazků vůči prodávajícímu, je povinen dodané zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, kdykoliv na požádání prodávajícího vydat zpět, a to i kdyby se toto nacházelo u třetí osoby.

Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za chyby při přenosu dat, případně za škodu v rámci výpadku ICT.

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Po dokončení objednávky bude kupujícímu zasláno e-mailové potvrzení této objednávky. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje okamžik potvrzení objednávky prodávajícím.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu s příslušnými právními předpisy. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

4. Dodání zboží

Dodavatel se zavazuje dodat objednané zboží dle velikosti a váhy buďto:

a. smluvní přepravní službou prostřednictvím přepravní společnosti (dle aktuální dostupnosti a dle volby prodávajícího), nebo

b. k osobnímu převzetí kupujícím na pobočkách dodavatele/ prodávajícího.

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 -5 pracovních dnů. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Informace o dodacích lhůtách uvedené na webových stránkách prodávajícího jsou pouze informativní, přičemž závazné jsou pouze oboustranně odsouhlasené dodací lhůty. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího, potvrzené prodávajícím. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu, případně pokud bude připraveno k převzetí kupujícím ve zvolené pobočce prodávajícího.

Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající na náklady kupujícího. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu) a návod na používání výrobku v českém jazyce. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravní služby provést pečlivě kontrolu neporušenosti přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, je kupující povinen uvést tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, resp. přepravního listu dopravce. Jakékoli poškození zásilky je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu.

Jestliže z podnětu kupujícího budou podány další požadavky nebo se provedou změny v souvislosti s předmětem dodávky, dodací lhůta se o dobu potřebnou k provedení těchto změn prodlouží. Prodávající neodpovídá i v případě závazně dohodnutých lhůt za opoždění dodávek na základě vyšší moci a událostí, které prodávajícímu podstatně ztíží či znemožní dodávky. Za zásah vyšší moci jsou považovány např. následující události, tento výčet však není taxativní: zásah blesku, bouře, povodně, zemětřesení a jiné přírodní katastrofy; epidemie; nehody postihující výrobu či skladování produktů, celkové či částečné přerušení dodávek surovin nebo energií, porucha strojů; potíže pracovního rázu jako např. stávky, zpomalení či uzavření výroby, nedostatek pracovních sil; válka, občanské nepokoje, blokády, vandalismus a demonstrace; jednání či nejednání jakéhokoliv vládního či administrativního orgánu včetně embarg, licenčních kontrol či omezení produkce a distribuce; jakékoliv příčiny, které prodávající nemůže přiměřeně ovlivnit. Za případy vyšší moci jsou považovány překážky, které nastanou u prodávajícího samotné, u dodavatelů prodávajícího nebo jejich subdodavatelů. Uvedené skutečnosti opravňují prodávajícího k posunutí dodávky o dobu trvání překážky a přiměřenou dobu potřebnou k realizaci dodávky. Pokud se pro prodávajícího stala dodávka zboží nebo služeb pro překážku nemožnou či neuskutečnitelnou, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

Ocitne-li se prodávající v prodlení, popř. pokud je dodání zboží nebo služeb nemožné z důvodů způsobených prodávajícím, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy po uplynutí písemně poskytnuté přiměřené dodatečné lhůty, nejméně však o dobu trvání překážky. Právo kupujícího odstoupit od smlouvy se vztahuje zásadně pouze na ještě nesplněnou část smlouvy.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.

Způsoby dodání:

Doprava:

Přepravní společnosti zvolená při nákupu zboží v objednávkovém formuláři

Osobní odběr:

· Asian Zen, Pavlíkova 277, Frýdek-Místek 738 01

5. Platební podmínky

Kupní cena zboží či služby bude uhrazena platbou předem na účet společnosti, případně též prodávající poskytuje možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. V případě, že zákazník zvolí platbu předem, prodávající vyčká s odesláním zboží až do splnění povinnosti zákazníka provést platbu. Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle smlouvy na účet prodávajícího. Lze se též dohodnout na zálohové platbě za zboží, a to až do výše 100 % hodnoty objednávky. Prodávající je v tomto případě oprávněn požadovat před odesláním zboží zálohovou platbu v dohodnuté výši. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH a příspěvků na likvidaci historického elektroodpadu, resp. dalších poplatků, které je spotřebitel povinen za zboží zaplatit. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží dle webových stránek prodávajícího platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit, přičemž počet akčních kusů je v nabídce vždy uveden, případně po určenou dobu. Cena je platná v době objednání.

Způsoby plateb:

· platba v hotovosti při převzetí zboží

- platba stravenkami Sodexo - flexipass, bonusplass,focuspass, Edenred - ticket benefit - Sport a kultura a multi

PŘI PLATBĚ STRAVENOU JE KE KONEČNÉ CENĚ PŘIPOČÍTÁVÁN POPLATEK VE VÝŠI 10% Z CENY ZBOŽÍ/SLUŽBY.

· platba bankovním převodem

· platba fakturou se splatností 14 dní

Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě bude zboží na jeho náklady uskladněno a po domluvě také již na jeho náklady znovu odesláno.

Faktura/ daňový doklad bude kupujícímu zaslána spolu se zbožím, případně elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

6. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího v pozici spotřebitele

V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při

odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

· Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

· Zboží doručte zpět na vlastní náklady na provozovnu Asian Zen, Pavlíkova 277, Frýdek-Místek 738 01 a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

· Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

· Peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, nebo dle dohody složenkou nebo převodem na Váš účet a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal bez vad a bez poškození.

· Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. Prodávající je oprávněn započíst částku představující náhradu škody, která mu vznikla užíváním zboží v rozporu s § 1833, na kupní cenu.

· Pokud byly předmětem uzavřené smlouvy služby a bylo započato s jejich plněním, potom má kupující povinnost uhradit poměrnou část ceny za spotřebované služby, pokud kupující od smlouvy odstoupil.

· Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

· Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Kupující v pozici spotřebitele nemůže odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 1837 občanského zákoníku:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před

uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

7. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v těch případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř; o jednu cifru nižší cena (např. při udávání ceny „vypadne“ jedna číslice); zjevně nízká cena zboží (např. o 50 % nižší cena, než je pro tento druh a typ

zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd., nebo v případě zjevně mylné chyby v informaci podané operátorem zákaznického centra.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

Prodávající může dále odstoupit od smlouvy v případě, že bude mít důvodnou obavu a podezření na zneužití osobních údajů stran, platebních karet, osobních dokladů apod..

Výše uvedená ustanovení se analogicky použijí i pro zrušení (stornování)objednávky.

8. Práva z vadného plnění a záruka

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Není-li kupující spotřebitel, a je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vystavit potvrzení v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců v případě, že kupujícím je spotřebitel a 12 měsíců v případě, že kupujícím je podnikatel. Záruční doba však může být prohlášením v záručním listě stanovena delší. Pokud je tímto způsobem poskytována záruka delší než uvedená sjednaná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě či zvláštními obchodními podmínkami. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.

Spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:

· Právo na bezplatnou opravu zboží.

· Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel rovněž tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná vada se stejnými projevy celkem 3x a taková vada byla alespoň dvakrát opravena) nebo pro větší počet vad řádně užívat.

· Právo na odstoupení od smlouvy - lze využít tehdy, není-li možné věc opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat.

· Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže.

Záruční doba a práva z ní vyplývající pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní dovozce či výrobce. Není-li tak stanoveno dovozcem či výrobcem, uplatní se práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. občanského zákoníku.

Reklamace

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení, které zašle na e-mail spotřebitele o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení, které zašle na e-mail spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

9. Ochrana osobních údajů

Prodávající jako provozovatel internetového obchodu www.asian-zen.cz garantuje, že zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu s právními předpisy a dbá o ochranu zákazníkových práv.

Kupující má právo se rozhodnout, zda osobní údaje Prodávajícímu poskytne; poskytnutí osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro uzavření Smlouvy.

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace zákazníka jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci se zákazníkem. Odesláním objednávky, resp. návrhu na uzavření kupní smlouvy dává zákazník souhlas s tím, že prodávající může předávat osobní údaje svých zákazníků za účelem řádné přepravy zboží, poskytování spotřebitelského úvěru a obdobného účelu třetím osobám, a to poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sděleních, služeb zákaznické podpory, dopravcům, splátkovým společnostem, bankovním institucím a pojišťovnám, případně pro účely případného vymáhání splatných pohledávek ze Smlouvy. Jinak ze strany prodávajícího nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.

Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů zajišťující záruky pro zpracování osobních údajů a dodržování zpracování osobních údajů v souladu se zákonem.

Prodávající shromažďuje, uchovává a zpracovává (dále jen „zpracovává“) identifikační a kontaktní údaje kupujícího a některé další údaje, které kupující poskytl v souvislosti s uzavřením smlouvy.

Zpracování osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované a probíhá v informačních systémech správce.

Osobními údaji se rozumí údaje uvedené o kupujícím a jeho odběru ve Smlouvě, případně smluvním formuláři. tj.

a. jméno a příjmení,

b. adresa pro fakturaci a dodání zboží,

c. telefonické spojení, Kupující uděluje Prodávajícímu

d. elektronická adresa (e-mail)

u Kupujících právnických osob nebo fyzických podnikajících osob požadujeme navíc:

a. název společnosti (obchodní firma)

b. a IČO, DIČ

Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kupujícím kdykoli odvolán, jinak platí po dobu max. 36 měsíců po ukončení smluvního vztahu s Prodávajícím.

Podrobnější informace stanoví dokument označený jako Informace o zpracování osobních údajů dostupný na našich webových stránkách.

10. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi dodavatelem a zákazníkem řeší obecné soudy.

11. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

V Ostravě dne 1. 5. 2018

Jednatel společnosti Life system, s. r. o, Ing. Monika Pokorná


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTA
v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

1. Komu udělujete svůj souhlas?

Svůj souhlas udělujete společnosti:

Life System, s. r. o.

Zátiší 3426

Frýdek-Místek 738 01

IČ: 28598075

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod. sp. zn. 33866 C (dále také „společnost“ nebo „správce“).

2. Jaké informace/osobní údaje zpracováváme pro

a. plnění smlouvy a poskytování služeb, zajištění provozních činností, vymáhání pohledávek a splnění právních povinností v případě, že jste uzavřeli se správcem kupní smlouvu;b.

b. marketingové účely v případě, že jste souhlasili se zasíláním obchodních sdělení

3. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme a pro jaké účely?

Osobní údaje získáváme:

a. přímo od Vás, na základě údajů, které jste nám poskytli v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, a z veřejných zdrojů, a to za účelem, řádné přepravy zboží, poskytování spotřebitelského úvěru a obdobného účelu třetím osobám, a to poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sděleních, služeb zákaznické podpory, dopravcům, splátkovým společnostem, bankovním institucím a pojišťovnám, případně pro účely případného vymáhání splatných pohledávek ze Smlouvy. Jinak ze strany prodávajícího nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.

b. Přímo od Vás a z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte), z průzkumů a uživatelských testování, od spolupracujících třetích stran, nebo z vlastní činnosti, a to zpracováním a vyhodnocováním Vašich ostatních osobních údajů, a to za účelem zasílání obchodních sdělení.

4. Jakými způsoby Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované a probíhá v informačních systémech správce. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především vybranými zaměstnanci. Vedle toho využíváme též třetí osoby jako zpracovatelé, jejichž seznam je průběžně aktualizován. Třetími osobami jsou zejména subjekty působící v oblasti výzkumu trhu, médií a veřejného mínění, sponzoři či obchodní zástupci. Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů zajišťující záruky pro zpracování osobních údajů a dodržování zpracování osobních údajů v souladu se zákonem.

5. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Vaše osobní údaje zpracovávané v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy za účelem řádné přepravy zboží, poskytování spotřebitelského úvěru a obdobného účelu třetím osobám, a to poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sděleních, služeb zákaznické podpory, dopravcům, splátkovým společnostem, bankovním institucím a pojišťovnám, případně pro účely případného vymáhání splatných pohledávek ze Smlouvy. Jinak ze strany prodávajícího nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.

Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem nabízení produktů a služeb nepředáváme jiným správcům (osobám, které by Vaše osobní údaje dále zpracovávaly) a můžeme je předávat jiným správcům pouze v souvislosti s plněním našich zákonných povinností (zejména předávání orgánům státní správy, držitelům licencí dle energetického zákona apod.).

Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů zajišťující záruky pro zpracování osobních údajů a dodržování zpracování osobních údajů v souladu se zákonem.

6. Jaká máte práva v souvislosti s uchováváním Vašich osobních údajů? POUČENÍ

1. Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, společnost Vám takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytne. Obsahem informace bude vždy sdělení o:

a. účelu zpracování osobních údajů;

b. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;

c. povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho práva a oprávněných zájmů; a

d. příjemci, případně kategoriích příjemců.

2. Máte rovněž právo:

a. na přístup k osobním údajům;

b. požadovat opravu osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů; a

c. kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným společnosti.

3. Pokud se domníváte, že společnost provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

a. požádat společnost o vysvětlení;

b. požádat společnost, aby odstranila takto vzniklý stav (zejména můžete požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů); nebo

c. se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Life System, s. r. o.

Zátiší 3426

Frýdek-Místek 738 01

IČ: 28598075

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod. sp. zn. 33866 C

pro prodej dárkových poukazů prostřednictvím on-line na internetové adrese www.asian-zen.cz 1. Základní ustanovení

2. Vymezení pojmů 3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách 4. Dodání zboží 5. Platební podmínky 6. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího v pozici spotřebitele

7. Odstoupení ze smlouvy ze strany prodávajícího 8. Práva z vadného plnění a záruka 9. Ochrana osobních údajů

10. Řešení sporů

11. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

1. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup online poukazů a vymezují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel obchodu, dodavatel služeb) a kupujícího (zákazník v postavení spotřebitele). Provozovatelem internetového obchodu je Life-system, s. r.o., Zátiší 3426, Frýdek-Místek 738 01. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.

Zákazníkem internetového obchodu je kupující. S ohledem na zákon o ochraně spotřebitele a související právní předpisy se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který je podnikatelem.

Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující – podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání v souladu s § 420 Občanského zákoníku. Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě s výjimkou ustanovení § 2160, které se výslovně uplatní pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem. Dále se pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem nepoužijí ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (Díl 4 občanského zákoníku), zejména potom ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku). Pokud kupující jedná v rámci uzavření smlouvy v pozici podnikatele, je povinen uvést již ve své objednávce své identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ).

Kupní smlouva –Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu (e-mailem, telefonicky, prostřednictvím webového rozhraní), ani odesláním automaticky zaslané informace prodávajícího o přijetí objednávky kupujícímu. K uzavření kupní smlouvy dojde teprve okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, které jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Uzavřenou kupní smlouvu lze měnit pouze po dohodě obou smluvních stran, a to výlučně formou písemných oboustranně podepsaných dodatků.

Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu závazek dodat zboží kupujícímu a kupující je povinen zboží převzít a uhradit kupní cenu zboží, včetně sjednaných nákladů na dopravu, balné apod. Dodané zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplné úhrady kupní ceny. Nebezpečí škody na věci (zboží) přechází v plném rozsahu na kupujícího ke dni převzetí zboží. Kupující je povinen zboží odpovídajícím způsobem označit jako vlastnictví prodávajícího. Eventuální náklady prodávajícího spojené s uplatněním výhrady vlastnictví (včetně případných nákladů na právní služby a soudní výlohy) jdou k tíži kupujícího. Kupující nese po celou dobu trvání výhrady vlastnictví riziko vzniku škody, riziko odcizení, náklady spojené se skladováním, pojištěním, riziko škody způsobené třetím osobám a jakékoliv jiné související náklady a rizika. Kupující je povinen po dobu platnosti výhrady vlastnického práva pojistit dodané zboží proti všem rizikům. Kupující je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu všechny škody na dodaném zboží, jakož i všechna exekuční opatření vůči tomuto zboží podléhajícímu výhradě vlastnického práva a zaslat prodávajícímu kopie přípisů týkajících se exekučního řízení, kterým může být zboží ohroženo. Kromě toho je kupující povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby zboží nebylo zahrnuto do majetku kupujícího a nepodléhalo tak exekuci. V

případě zahájení insolvenčního řízení na majetek kupujícího je kupující povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu a zároveň učinit veškerá opatření, jakož i poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost, aby zboží, na nějž se výhrada vlastnictví vztahuje, nebylo zahrnuto do majetkové podstaty kupujícího. Kupující v případě, že je v prodlení s úhradou svých závazků vůči prodávajícímu, je povinen dodané zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, kdykoliv na požádání prodávajícího vydat zpět, a to i kdyby se toto nacházelo u třetí osoby.

Prodávající nenese jakoukoli odpovědnost za chyby při přenosu dat, případně za škodu v rámci výpadku ICT.

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Po dokončení objednávky bude kupujícímu zasláno e-mailové potvrzení této objednávky. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje okamžik potvrzení objednávky prodávajícím.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu s příslušnými právními předpisy. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

4. Dodání zboží

Dodavatel se zavazuje dodat objednané zboží dle velikosti a váhy buďto:

a. smluvní přepravní službou prostřednictvím přepravní společnosti (dle aktuální dostupnosti a dle volby prodávajícího), nebo

b. k osobnímu převzetí kupujícím na pobočkách dodavatele/ prodávajícího.

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 -5 pracovních dnů. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Informace o dodacích lhůtách uvedené na webových stránkách prodávajícího jsou pouze informativní, přičemž závazné jsou pouze oboustranně odsouhlasené dodací lhůty. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího, potvrzené prodávajícím. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu, případně pokud bude připraveno k převzetí kupujícím ve zvolené pobočce prodávajícího.

Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající na náklady kupujícího. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu) a návod na používání výrobku v českém jazyce. Kupující je povinen při převzetí zboží od přepravní služby provést pečlivě kontrolu neporušenosti přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, je kupující povinen uvést tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, resp. přepravního listu dopravce. Jakékoli poškození zásilky je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu.

Jestliže z podnětu kupujícího budou podány další požadavky nebo se provedou změny v souvislosti s předmětem dodávky, dodací lhůta se o dobu potřebnou k provedení těchto změn prodlouží. Prodávající neodpovídá i v případě závazně dohodnutých lhůt za opoždění dodávek na základě vyšší moci a událostí, které prodávajícímu podstatně ztíží či znemožní dodávky. Za zásah vyšší moci jsou považovány např. následující události, tento výčet však není taxativní: zásah blesku, bouře, povodně, zemětřesení a jiné přírodní katastrofy; epidemie; nehody postihující výrobu či skladování produktů, celkové či částečné přerušení dodávek surovin nebo energií, porucha strojů; potíže pracovního rázu jako např. stávky, zpomalení či uzavření výroby, nedostatek pracovních sil; válka, občanské nepokoje, blokády, vandalismus a demonstrace; jednání či nejednání jakéhokoliv vládního či administrativního orgánu včetně embarg, licenčních kontrol či omezení produkce a distribuce; jakékoliv příčiny, které prodávající nemůže přiměřeně ovlivnit. Za případy vyšší moci jsou považovány překážky, které nastanou u prodávajícího samotné, u dodavatelů prodávajícího nebo jejich subdodavatelů. Uvedené skutečnosti opravňují prodávajícího k posunutí dodávky o dobu trvání překážky a přiměřenou dobu potřebnou k realizaci dodávky. Pokud se pro prodávajícího stala dodávka zboží nebo služeb pro překážku nemožnou či neuskutečnitelnou, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

Ocitne-li se prodávající v prodlení, popř. pokud je dodání zboží nebo služeb nemožné z důvodů způsobených prodávajícím, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy po uplynutí písemně poskytnuté přiměřené dodatečné lhůty, nejméně však o dobu trvání překážky. Právo kupujícího odstoupit od smlouvy se vztahuje zásadně pouze na ještě nesplněnou část smlouvy.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.

Způsoby dodání:

Doprava:

Přepravní společnosti zvolená při nákupu zboží v objednávkovém formuláři

Osobní odběr:

· Asian Zen, Pavlíkova 277, Frýdek-Místek 738 01

5. Platební podmínky

Kupní cena zboží či služby bude uhrazena platbou předem na účet společnosti, případně též prodávající poskytuje možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. V případě, že zákazník zvolí platbu předem, prodávající vyčká s odesláním zboží až do splnění povinnosti zákazníka provést platbu. Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle smlouvy na účet prodávajícího. Lze se též dohodnout na zálohové platbě za zboží, a to až do výše 100 % hodnoty objednávky. Prodávající je v tomto případě oprávněn požadovat před odesláním zboží zálohovou platbu v dohodnuté výši. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH a příspěvků na likvidaci historického elektroodpadu, resp. dalších poplatků, které je spotřebitel povinen za zboží zaplatit. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží dle webových stránek prodávajícího platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit, přičemž počet akčních kusů je v nabídce vždy uveden, případně po určenou dobu. Cena je platná v době objednání.

Způsoby plateb:

· platba v hotovosti při převzetí zboží

· platba bankovním převodem

· platba fakturou se splatností 14 dní

Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě bude zboží na jeho náklady uskladněno a po domluvě také již na jeho náklady znovu odesláno.

Faktura/ daňový doklad bude kupujícímu zaslána spolu se zbožím, případně elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

6. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího v pozici spotřebitele

V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při

odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

· Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.

· Zboží doručte zpět na vlastní náklady na provozovnu Asian Zen, Pavlíkova 277, Frýdek-Místek 738 01 a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

· Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

· Peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, nebo dle dohody složenkou nebo převodem na Váš účet a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal bez vad a bez poškození.

· Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. Prodávající je oprávněn započíst částku představující náhradu škody, která mu vznikla užíváním zboží v rozporu s § 1833, na kupní cenu.

· Pokud byly předmětem uzavřené smlouvy služby a bylo započato s jejich plněním, potom má kupující povinnost uhradit poměrnou část ceny za spotřebované služby, pokud kupující od smlouvy odstoupil.

· Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

· Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Kupující v pozici spotřebitele nemůže odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 1837 občanského zákoníku:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před

uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

7. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v těch případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř; o jednu cifru nižší cena (např. při udávání ceny „vypadne“ jedna číslice); zjevně nízká cena zboží (např. o 50 % nižší cena, než je pro tento druh a typ

zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd., nebo v případě zjevně mylné chyby v informaci podané operátorem zákaznického centra.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

Prodávající může dále odstoupit od smlouvy v případě, že bude mít důvodnou obavu a podezření na zneužití osobních údajů stran, platebních karet, osobních dokladů apod..

Výše uvedená ustanovení se analogicky použijí i pro zrušení (stornování)objednávky.

8. Práva z vadného plnění a záruka

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Není-li kupující spotřebitel, a je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vystavit potvrzení v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců v případě, že kupujícím je spotřebitel a 12 měsíců v případě, že kupujícím je podnikatel. Záruční doba však může být prohlášením v záručním listě stanovena delší. Pokud je tímto způsobem poskytována záruka delší než uvedená sjednaná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě či zvláštními obchodními podmínkami. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.

Spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:

· Právo na bezplatnou opravu zboží.

· Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou, nebo se taková oprava jeví jako finančně nebo časově neekonomické řešení. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel rovněž tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná vada se stejnými projevy celkem 3x a taková vada byla alespoň dvakrát opravena) nebo pro větší počet vad řádně užívat.

· Právo na odstoupení od smlouvy - lze využít tehdy, není-li možné věc opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat.

· Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže.

Záruční doba a práva z ní vyplývající pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní dovozce či výrobce. Není-li tak stanoveno dovozcem či výrobcem, uplatní se práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. občanského zákoníku.

Reklamace

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení, které zašle na e-mail spotřebitele o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení, které zašle na e-mail spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění.