GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTA

v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

1. Komu udělujete svůj souhlas?

Svůj souhlas udělujete společnosti:

Life System, s. r. o.

Zátiší 3426

Frýdek-Místek 738 01

IČ: 28598075

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod. sp. zn. 33866 C (dále také „společnost“ nebo „správce“).

2. Jaké informace/osobní údaje zpracováváme pro

a. plnění smlouvy a poskytování služeb, zajištění provozních činností, vymáhání pohledávek a splnění právních povinností v případě, že jste uzavřeli se správcem kupní smlouvu;b.

b. marketingové účely v případě, že jste souhlasili se zasíláním obchodních sdělení

3. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme a pro jaké účely?

Osobní údaje získáváme:

a. přímo od Vás, na základě údajů, které jste nám poskytli v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, a z veřejných zdrojů, a to za účelem, řádné přepravy zboží, poskytování spotřebitelského úvěru a obdobného účelu třetím osobám, a to poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sděleních, služeb zákaznické podpory, dopravcům, splátkovým společnostem, bankovním institucím a pojišťovnám, případně pro účely případného vymáhání splatných pohledávek ze Smlouvy. Jinak ze strany prodávajícího nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.

b. Přímo od Vás a z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě sami zveřejníte), z průzkumů a uživatelských testování, od spolupracujících třetích stran, nebo z vlastní činnosti, a to zpracováním a vyhodnocováním Vašich ostatních osobních údajů, a to za účelem zasílání obchodních sdělení.

4. Jakými způsoby Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované a probíhá v informačních systémech správce. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především vybranými zaměstnanci. Vedle toho využíváme též třetí osoby jako zpracovatelé, jejichž seznam je průběžně aktualizován. Třetími osobami jsou zejména subjekty působící v oblasti výzkumu trhu, médií a veřejného mínění, sponzoři či obchodní zástupci. Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů zajišťující záruky pro zpracování osobních údajů a dodržování zpracování osobních údajů v souladu se zákonem.

5. Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Vaše osobní údaje zpracovávané v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy za účelem řádné přepravy zboží, poskytování spotřebitelského úvěru a obdobného účelu třetím osobám, a to poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sděleních, služeb zákaznické podpory, dopravcům, splátkovým společnostem, bankovním institucím a pojišťovnám, případně pro účely případného vymáhání splatných pohledávek ze Smlouvy. Jinak ze strany prodávajícího nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.

Vaše osobní údaje zpracovávané za účelem nabízení produktů a služeb nepředáváme jiným správcům (osobám, které by Vaše osobní údaje dále zpracovávaly) a můžeme je předávat jiným správcům pouze v souvislosti s plněním našich zákonných povinností (zejména předávání orgánům státní správy, držitelům licencí dle energetického zákona apod.).

Před předáním osobních údajů třetí osobě je vždy s touto osobou uzavřena písemná smlouva upravující zpracování osobních údajů zajišťující záruky pro zpracování osobních údajů a dodržování zpracování osobních údajů v souladu se zákonem.

6. Jaká máte práva v souvislosti s uchováváním Vašich osobních údajů? POUČENÍ

1. Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, společnost Vám takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytne. Obsahem informace bude vždy sdělení o:

a. účelu zpracování osobních údajů;

b. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;

c. povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho práva a oprávněných zájmů; a

d. příjemci, případně kategoriích příjemců.

2. Máte rovněž právo:

a. na přístup k osobním údajům;

b. požadovat opravu osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů; a

c. kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným společnosti.

3. Pokud se domníváte, že společnost provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

a. požádat společnost o vysvětlení;

b. požádat společnost, aby odstranila takto vzniklý stav (zejména můžete požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů); nebo

c. se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů